• Fiziskām personām

  • Līgumi

   • Dažādu līgumu sastādīšana, analīze un precizēšana;

   • Konsultācijas par darījumu slēgšanu, darījumu slēgšanas uzraudzība, konsultācijas;

   • Līgumu izpildes uzraudzība, konsultācijas;

   • Juridiskā palīdzība strīdu ārpustiesas izšķiršanā, starpniecība, konsultācijas.

  • Darba tiesības

   • Darba līgumu sagatavošana, slēgšana un izbeigšana, konsultācijas;

   • Darbinieka interešu pārstāvēšana un aizstāvēšana pirmstiesas strīdu izšķiršanā, tiesvedības procesā un valsts institūcijās;

   • Konsultācijas par darbinieka atjaunošanu darbā nelikumīgas darba līguma uzteikšanas gadījumos;

   • Konsultācijas par darba samaksas saņemšanu darba piespiedu kavējumu gadījumā;

  • Ģimenes  un mantojuma tiesības

   • Laulību līgumu projektu sagatavošana;

   • Juridiskā palīdzība laulāto kopmantas sadalīšanā;

   • Līgumu projektu par laulāto kopmantas sadali un atsevišķas mantas noteikšanu sastādīšana;

   • Juridiskā palīdzība strīdu izšķiršanā starp laulātajiem ārpustiesas kārtībā;

   • Juridiskā palīdzība laulības šķiršanas lietās, pieteikumu par laulības šķiršanu sagatavošana,

   • Pārstāvība tiesā, konsultācijas;

   • Konsultācijas un juridiskā palīdzība mantojumu lietās un ar tām saistītos jautājumos;

   • Testamentu un mantojuma līgumu projektu sastādīšana.

  • Pasūtītāja pārstāvība tiesās un valsts iestādēs;

   • Lietas materiālu izpēte, konsultācijas;

   • Prasības pieteikumu tiesai un šķīrējtiesai sastādīšana un iesniegšana;

   • Paskaidrojumu par celto prasību vai pretprasības sagatavošana un iesniegšana;

   • Klienta pārstāvība tiesas sēdēs, administratīvās komisijas sēdēs, sapulcēs un komisijās;

   • Pasūtītāja interešu pārstāvība tiesas sprieduma izpildes gaitā un attiecībās ar tiesu izpildītājiem.

  • Fizisko personu maksātnespēja

   • Konsultācijas fizisko personu maksātnespējas lietās, pieteikumu sagatavošana un iesniegšana tiesā;

   • Pārstāvība tiesās;

   • Pārstāvība pārrunās ar kreditoriem;

   • Maksātnespējas procesa uzraudzība un konsultācijas;

   • Piedalīšanās kreditoru sapulcēs un izsolēs.

 • Uzņēmējiem

  • Komerctiesības

   • Jaunu komersantu reģistrācijas dokumentu sagatavošana un reģistrēšana Komercreģistrā;

   • Izmaiņu komersantu reģistrācijas dokumentos sagatavošana un reģistrēšana;

   • Komercsabiedrību pirkšanas – pārdošanas noformēšana;

   • komersantu likvidācija un reorganizācija;

   • juridiskā palīdzība komersanta  tiesiskās aizsardzības aizsardzības un maksātnespējas procesa ietvaros;

   • juridiskā palīdzība komersanta darbības nodrošināšanai

  • Līgumi

   • plaša spektra līgumu sastādīšana un analīze;

   • Konsultācijas par darījumu slēgšanu, darījumu slēgšanas uzraudzība, konsultācijas;

   • Līgumu izpildes uzraudzība, konsultācijas;

   • Juridiskā palīdzība strīdu ārpustiesas izšķiršanā, starpniecība, konsultācijas.

  • Darba tiesības

   • Darba līgumu sagatavošana, slēgšana un uzteikšana, konsultācijas;

   • Darba devēja interešu pārstāvēšana pirmstiesas strīdu izšķiršanā, tiesvedības procesā un valsts institūcijās;

   • Darbinieka nodarīto zaudējumu piedziņa.

  • Juridisko personu likvidācija un maksātnespēja

   • Juridisko personu maksātnespējas pieteikumu sagatavošana un iesniegšana tiesā;

   • Pārstāvēšana tiesā;

   • Maksātnespējas procesa uzraudzība un konsultācijas;

   • Piedalīšanās kreditoru sapulcēs un izsolēs;

   • Juridisko peronu likvidācija.

  • Tiesiskās aizsardzības process (juridiskām personām)

   • Tiesiskās aizsardzības procesa pieteikuma sastādīšana un iesniegšana tiesā;

   • Tiesiskās aizsardzības procesa plāna sastādīšana un saskaņošana;

   • Tiesiskās aizsardzības procesa uzraudzība un konsultēšana.

  • Parādu piedziņa

   • Parādnieka mantiskā stāvokļa izpēte un analīze;

   • Juridiskā palīdzība parādu piedziņā no juridiskajām un fiziskajām personām pirmstiesas un tiesvedības kārtībā;

   • Kreditora interešu pārstāvība pārrunās ar parādnieku;

   • Vienošanās ar parādnieku par labprātīgu parāda nomaksu, izlīgumi un to izpildes uzraudzība;

   • Juridiskā palīdzība strīdu izšķiršanā ārpus tiesas kārtībā;

   • Parādnieka mantas apķīlāšana pirms prasības pieteikuma iesniegšanas tiesā;

   • Prasības pieteikuma sagatavošana iesniegšana tiesā un kreditora interešu pārstāvība tiesā.

  • Interešu pārstāvība tiesās vai citās valsts iestādēs

   • Lietas materiālu izpēte, konsultācijas;

   • Prasības pieteikumu tiesai vai šķīrējtiesai sastādīšana un iesniegšana;

   • Atsauksmes uz prasību vai pretprasības sagatavošana un iesniegšana;

   • Piedalīšanās tiesas sēdēs, administratīvajās komisijās, sapulcēs un komisijās;

   • Pasūtītāja pārstāvība tiesā, šķīrējtiesā vai citās valsts iestādēs;

   • Pasūtītāja interešu pārstāvība tiesas sprieduma izpildes gaitā un attiecībās ar tiesu izpildītājiem.

 • Pašvaldībām

  • Pašvaldības un tās institūciju lēmumu sagatavošana

   • Lēmumu, saistošo noteikumu, nolikumu, rīkojumu un citas dokumentācijas projektu juridiskās atbilstības pārbaude un sagatavošana

   • Publisko iepirkumu dokumentācijas sagatavošana un izvērtēšana, problēmjautājumu risināšana

   • Konsultācijas vadībai, deputātiem un darbiniekiem ar pašvaldības darbību saistītos jautājumos

   • Konsultācijas pašvaldības iedzīvotājiem ar pašvaldības darbību saistītos jautājumos

   • Juridisko slēdzienu sagatavošana

  • Līgumi

   • Plaša spektra civiltiesisko līgumu sastādīšana un analīze;

   • Konsultācijas par darījumu slēgšanu, darījumu slēgšanas uzraudzība, konsultācijas;

   • Līgumu izpildes uzraudzība, konsultācijas;

   • Juridiskā palīdzība strīdu ārpustiesas izšķiršanā, starpniecība, konsultācijas.

  • Darba tiesības

   • Darba līgumu sagatavošana, noslēgšana, uzteikšana, konsultācijas;

   • Darba devēja interešu pārstāvēšana pirmstiesas strīdu izšķiršanā, tiesvedības procesā un valsts institūcijās;

   • Darbinieka nodarīto zaudējumu piedziņa

  • Parādu piedziņa

   • Parādnieka mantiskā stāvokļa izpēte un analīze;

   • Juridiskā palīdzība parādu piedziņas procesā no juridiskajām un fiziskajām personām pirmstiesas un tiesvedības kārtībā;

   • Kreditora interešu pārstāvība pārrunās ar parādnieku;

   • Vienošanās ar parādnieku par labprātīgu parāda nomaksu, izlīgumi un to izpildes uzraudzība;

   • Juridiskā palīdzība strīdu izšķiršanā ārpus tiesas kārtībā;

   • Parādnieka mantas apķīlāšana pirms prasības pieteikuma iesniegšanas tiesā;

   • Tiesvedībai nepieciešamo dokumentu sagatavošana  un iesniegšana tiesā un kreditora interešu pārstāvība tiesā.

  • Interešu pārstāvība tiesās vai citās valsts iestādēs

   • Lietas materiālu izpēte, konsultācijas;

   • Prasības pieteikumu un pieteikumu tiesai vai šķīrējtiesai sastādīšana un iesniegšana;

   • paskaidrojumu par iesniegto prasību vai pretprasības sagatavošana un iesniegšana;

   • Piedalīšanās tiesas sēdēs, sapulcēs un komisijās;

   • Pasūtītāja pārstāvība tiesā, šķīrējtiesā vai citās valsts iestādēs;

   • Pasūtītāja interešu pārstāvība tiesas sprieduma izpildes gaitā un attiecībās ar tiesu izpildītājiem.

   Publiskā privātā partnerība (PPP)

   Konsultācijas un juridiskā palīdzība publiskās un privātās partnerības ietvaros